Ürünler

Sağlık Sigortası

Bir kişinin tek başına veya kendisi ile birlikte ailesini de sigortaladığı sağlık sigortası tipine Bireysel Sağlık Sigortası denir. Sigortalanan her birey için ayrı prim hesabı yapılır. Sigorta' ya giriş yaşı genellikle 18 ile 60 yaş arasındadır. 18 yaşından küçük çocuklar, aile kapsamında sigorta teminatına dahil edilirler.

 

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Teminat Kapsamı
Madde 1:
 İşbu Sigorta, Sigortalı'ların Sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir Kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile, varsa, gündelik tazminatları, bu Genel Şartlarla, varsa, Özel Şartlar çerçevesinde, Poliçe'de yazılı meblağlara kadar temin eder.


Teminat Dışı Kalan Haller
Madde 2:
 Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.
a. Harp, harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
b. Cürüm işlemek ve cürüme teşebbüs,
c. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalı'nın kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
d. Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,
e. Nükleer rizikolar, veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
f. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar
g.Sigortalı'nın intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri,
h. Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.


MADDE 3- AKSİNE SÖZLEŞME YOKSA TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER
Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki heller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır.
a.  Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
b. 2 nci maddenin (g) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.


MADDE 4- SiGORTANIN COĞRAFİ SINIRI
Sigorta'nın coğrafi sınırları Poliçe'de belirtilecektir.


MADDE 5 - SIGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU
Sigorta, Poliçe'de Başlangıç ve Bitiş Tarihi olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12:00'de başlar ve öğlen saat 12:00'de sona erer.


MADDE 6-  SİGORTA ETTİRENiN SÖZLEŞME YAPILIRKEN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigortacı bu Sigorta'yı Sigorta Ettiren'in teklifname, teklifname yoksa Poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir. Sigorta Ettiren/Sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta Ettiren/Sigortalı'nın beyanı gerçeğe aykırı veya
Sigortacı'nın sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:
a. Sigorta Ettiren/Sigortalı'nın kasdı varsa, Sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise Sigortalı'ya tazminatı ödemez. Cayma halinde Sigortacı prime hak kazanır.
b. Sigorta Ettiren/Sigortalı'nın kasdı bulunmaz ise, Sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta Ettiren/Sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafından iadeli-taahhütlü veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı Sigorta Ettiren/Sigortalı'nın tebellüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12:00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
c. Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı,süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.
d. Sigorta Ettiren/Sigortalı'nın kasdı bulunmadığı takdirde riziko:
 *Sigortacı durumu öğrenmeden önce, veya,
 *Sigortacı'nın fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde, veyahut,
 *Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse,
Sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar.


MADDE 7- SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa Poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar değiştiği takdirde Sigorta Ettiren en geç 8 gün içinde durumu Sigortacı'ya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, 8 gün içinde:
 *Sözleşmeyi fesheder, veya,
 *Prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta Ettiren istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı Sigorta Ettiren'in tebellüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12:00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer.
Değişikliği öğrenen Sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi feshetmez veya Sigorta primini tahsil etmek gibi Sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.


MADDE 8- SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ, SİGORTACİNİN SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASİ VE SİGORTA ETTİRENİN TEMERRÜDÜ
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç Poliçe'nin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde Poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Sigortacı'nın sorumluluğu başlamaz ve bu husus Poliçe'nin ön yüzüne yazılır. Sigorta Ettiren, Sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, Sigorta Poliçesi'nin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde Sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen Poliçe'nin teslimi ile Sigortacı'nın mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk onbeş gününde Sigortacı'nın sorumluluğu devam eder. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları Poliçe üzerine yazılır veya Poliçe ile birlikte yazılı olarak Sigorta Ettiren'e bildirilir. Sigorta Ettiren, kesin vadeleri Poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta Ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden onbeş gün içinde ödemediği takdirde Sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içinde prim borcunun ödenmemesi halinde, Sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Poliçe'nin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin Sigortacı'nın ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. Bu madde uyarınca, Sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, Sigortacı'nın sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası Sigorta Ettiren'e iade edilir.


MADDE 9- RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Rizikonun gerçekleştiğinin ihbarı:
 * Sigorta Ettiren/Sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği veya her halükarda haber vermeye muktedir oldukları tarihten itibaren sekiz gün içinde Sigortacı'ya yazı ile bildirmeye mecburdur.
 * Sigorta Ettiren/Sigortalı söz konusu ihbarda Kaza'nın veya hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan hekimden Kaza veya hastalığın durumu ile bunun muhtemel sonuçlarını gösteren bir rapor alarak Sigortacı'ya göndermekle yükümlüdür.
B. Tedaviye başlama ve gerekli önlemleri alma:
Kaza veya hastalığı müteakip derhal tedaviye başlanması, yaralı veya hastanın iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması şarttır.
Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur. Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi hakkında Sigortacı'nın hekimi tarafından yapılacak Kaza veya hastalık sonuçlarını doğrudan etkileyecek tavsiyelere uyulması da şarttır.
Yukarıda (A) ve (B) paragraflarında belirtilen yükümlülükler:
 *Kasden yerine getirilmediği takdirde Poliçe'den doğan haklar kaybolur.
 *Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu nedenle Kaza ve hastalık sonuçları ağırlaştığı takdirde  Sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz.
C. Gerekli belgelerin teslimi:
Sigorta Ettiren/Sigortalı, Kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve Hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya Hastane'ce doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.


MADDE 10- MASRAFLARIN TESBİTİ
İşbu Sigorta, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettiren'in varsa gündelik tazminat ile yapmış bulunduğu masrafları da Poliçe'de yazılı limitlere kadar temin eder.
Sigortacı Aşağıda yazılı durumlarda yapılan masraflarla ilgili istekleri karşılamaz.
 a. İşin gereği yapılmaması gereken masraflar ile özel bir anlaşmaya dayanarak ve makul miktarı aşan talepler,
 b. Sigorta özel şartlarına aykırı masraf talepleri.
Taraflar masraf miktarı üzerinde uyuşamadıkları takdirde, masraf miktarı, varsa, hekimlerin meslek kuruluşları tarafından belirlenecek, yoksa, uzman kişiler arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan kişiler tarafından aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tesbit edilir:
a. Iki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkişilerin tayinlerinden itibaren yedi gün içinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerek bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda anlaşamadıkları sınırlar içinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını ayrı bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.
b. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkişisini tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerinde tedavi yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişiler arasından seçilir.
c. Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiğinin, bu kişi ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun, Sigortacı'nın veya Sigortalı'nın ikamet ettiği veya tedavinin yapıldığı yer dışında seçilmesini isteme hakkına haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.
d. Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tesbit işlemine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalı'nın ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. Ihtisas yokluğu nedeniyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu kişilerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.
e. Hakem-bilirkişiler, masraf miktarının tesbiti bakımından gerekli görecekleri delilleri, kayıt ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde incelemede bulunabilirler.
f. Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, ya da üçüncü hakem-bilirkişinin masraf miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan Sigortacı'dan tazminat istenemez ve Sigortacı dava edilemez. Hakem-bilirkişi ve kararlarına ancak, kararların açıkça gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
g. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça, alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğer ki, hakem-bilirkişilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1292. maddesindeki ihbar süresi arasında iki yıllık süre geçmiş olsun.
h. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.
ı. Masraf miktarının tesbiti, teminat verilen rizikolar, Sigorta bedeli, Sigorta değeri sorumluluğunun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı nedenler hususunda bu Poliçe'de ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.


MADDE 11- TAZMINATIN SONUÇLARI VE SiGORTACININ HALEFİYET HAKKI
Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar Sigortalı'nın yerine geçer.


MADDE 12- MÜŞTEREK SİGORTA
Tedavi masraflarının birden fazla Sigortacı tarafından temin edilmiş olunması halinde, bu masraflar Sigortacı'lar arasında teminatları oranında paylaşılır.


MADDE 13- SIRLARIN SAKLI TUTULMASI
Sigortacı, Sigorta Ettiren/Sigortalı hakkında öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.


MADDE 14- TEBLİĞ VE İHBARLAR
Sigorta Ettiren'in ihbar ve tebliğleri Sigorta Şirketi'nin merkezine veya Sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığı ile veya yazılı olarak yapılır.
Sigorta Şirketi'nin ihbar ve tebliğleri de Sigorta Ettiren'in Poliçe'de gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise Sigorta Şirketi'nin merkezine veya Sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır.


MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME
Bu Poliçe'den doğan uyuşmazlıklar nedeniyle Sigorta Şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Sigorta Şirketi merkezinin veya Sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya tazminatın ortaya çıktığı, Sigorta Şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.


MADDE 16-ZAMAN AŞIMI
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün işlemler iki yıllık zaman aşımına tabidir.


MADDE 17-ÖZEL ŞARTLAR
Poliçe'lere, bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir.

Axa Sağlığım Tamam Anlaşmalı Kurumlar

married men who cheat why do women cheat on husbands why some women cheat
pharmacy coupons for new prescriptions thenextdoorgeek.com us pharmacy discount card

FLAŞ SİGORTA

Adres: İzmir Caddesi Menekşe 1 Sokak 2/129-130 Kızılay-Ankara
Tel: +90 (312) 417 20 02
Fax: +90 (312) 419 84 50
Eposta: info@flassigorta.com.tr