Ürünler

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortanın Mevzuu ve Şümulü

Madde 1: İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Madde 2: Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölüm veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Madde 3: Aşağıdaki hallerde kaza sayılır

a. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,

b. Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adele ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,

c. Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmelerden,

d. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan, mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 4: Aşağıdaki haller kaza sayılmaz

a. Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,

b. Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,

c. Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,

d. Aşikâr sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,

e. Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 5: Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir

a. Harp veya harp mahiyetindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

b. Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak,

c. Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

d. Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

e. Seylap,

f. Nükleer Rizikolar, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer biyolojik ve kimyasal maddelerin açoğa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj.

Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.

Madde 6: Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir.

a. Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

b. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

c. Dağlara ve cumüdiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi), cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

d. Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,

e. Havada yolcu sıfatından gayrı bir sıfatla uçuş.

f. Deprem ve Yanardağ püskürmesi, heyelan

Sigortanın Mülki Hududu
Madde 7: İşbu sigorta teminatı Türkiye hudutları dışında da caridir.

Teminat Nev'ileri
Madde 8 :

A. Vefat Teminatı

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

B. Daimi Maluliyet Teminatı

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette malüliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi malüliyetin kati surette tespitini müteakip, daimi malüliyet sigorta bedeli aşağıda münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

Cetvel Sigorta Bedelinin %

 

İki gözün tamamen kaybı

100

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı

100

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı

100

Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir
ayağın tamamen kaybı

100

Umumi felç

100

Şifa bulmaz akıl hastalığı

100

   

 

Sağ % Sol %

Kolun veya elin tamamen kaybı

60 50

Omuz hareketinin tamamen kaybı

25 20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı

20 15

Bilek hareketinin tamamen kaybı

20 15

Başparmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı

30 25

Başparmak ile beraber şehadet parmağından
gayrı bir parmağın tamamen kaybı

25 20

Şehadet parmağı ile beraber başparmaktan
gayrı bir parmağın tamamen kaybı

20 15

Baş ve şehadet parmaklardan gayrı
üç parmağın tamamen kaybı

25 20

Yalnız başparmağın tamamen kaybı

20 15

Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı

15 10

Yalnız orta parmağın tamamen kaybı

10 8

Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı

8 7

Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı

7 6

   

Bir bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı

50

Bir bacağın dizden aşağısının tamamen kaybı

40

Bir ayağın tamamen kaybı

40

Bir ayağın -bütün parmaklar dahil- kısmen kesilmesi

30

Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı

30

Bir dizin hareketinin tamamen kaybı

20

Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı

15

Bir ayak başparmağının tamamen kaybı

8

   

Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması

30

Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması

20

Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması

15

   

Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet
kudretinin yarı yarıya kaybı

25

   

Her iki kulağın tamamen sağırlığı

40

Bir kulağın tamamen sağırlığı

10

Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması

25

Amuda fıkarinin bariz inhina ile müterafik hareketsizliği

30

Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan
kaburga kırıklığı

10

Yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş bulunan malüliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet derecelerine göre de cetvelde yazılı nispetlere kıyasen tayin olunur.

Daimi malüliyet nispetlerinin tayininde sigortalının meslek ve sanatı nazarı itibare alınmaz.

Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kat'i ve mutlak surette vazife görmemesini ve kullanılmamasını ifade eder.

Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz.

Bu kazadan evvel kısmen malül bulunan bir uzvun veya bir uzuv kısmının malüliyet nispeti kaza sebebiyle arttığı takdirde tazminat kazadan evvelki nispet ile sonraki nispet arasındaki farka göre hesaplanır.

Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen malûliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın yekinu poliçede gösterilen meblağı geçemez.

Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan nispetler makûsen tatbik olunur.

C. Gündelik Tazminat

Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.

Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.

İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir. Ancak bu müddet 200 günü geçemez.

D. Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartiyle sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder.

Tabii veya suni sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami %10'una kadar tazmin olunur.

Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.

Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır.

Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısiyle mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

Teminat Nev'ilerinin İçtimaı
Madde 9: Bir kaza, vefat ve daimi malüliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, daimi malüliyet tazminatı almış bulunan sigortalı; kazanın vukuu tarihinden itibaren bir sene zarfında ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, sigortalıya ödenmiş bulunan daimi malüliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Gündelik tazminat ve tedavi masrafları vefat veya daimi malûliyet tazminatından indirilmez.

Kazanın Neticesini Ağırlaştıran Haller
Madde 10: Bir kaza sonunda husule gelen neticeler kazadan evvel mevcut olan veya sonradan meydana gelen ve her halde kaza ile ilgisi bulunmayan hastalık, bedeni teşekkülatın bozukluğa veya sigortalının kusuru neticesinde tedavinin kifayetsiz, yanlış veya fena yapılmış olması sebebiyle vehamet kesbederse,ödenmesi icap eden tazminat miktarı husule gelmiş olan neticeye göre hesap edilmeyip, aynı kazanın tamamen sıhhatli bir kimsede tıbbi tedavinin tam ve fenni bir surette yapılmış olması şartiyle tevlit edebileceği neticeye göre tayin edilir.

Sigorta Ettirenin Beyan Mükellefiyeti
Madde 11: İşbu mukavele sigorta ettirenin beyanı esas tutularak aktedilmiştir.

Sigorta ettiren teklifname ve bunu tamamlayıcı vesikalarda kendisine sorulan suallere doğru cevap vermek ve sigortanın mevzuunu teşkil eden rizikonun takdirine müessir olabilecek hususattan kendisince bilinenleri de beyan etmekle mükelleftir.

Sigorta ettiren, sigortanın daha ağır şartlarla temin edilmesini icap ettiren hallerde hakikate aykırı veya noksan beyanda bulunmuşsa:

a. Sigorta ettirenin kastı tahakkuk ederse, Sigorta Poliçesi hükümsüzdür.

b. Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı hallerde sigortacı, rizikonun ağırlığı ile mütenasip prim farkını almak suretiyle sigorta poliçesini yürürlükte tutmak veya feshetmek şıklarından birini seçer. Feshi şıkkını seçtiği takdirde keyfiyeti, ıttıla tarihinden itibaren bir ay içinde sigortalıya ihbar eder. Fesih ihbarının postaya verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de sigorta sona erer ve işlemeyen sigorta müddetine ait prim iade olunur. Müddetinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. Hakikate aykırı veya noksan beyan halleri hasarın vukuundan sonra öğrenilirse, sigorta ettirenin kastı bulunan hallerde tazminat ödenmez, kastı bulunmayan hallerde, tahakkuk ettirilen primle, tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nispet dairesinde tazminattan indirme yapılır.

Rizikonun Değişmesi
Madde 12: Sigorta ettiren, teklifnamede beyan veya poliçenin hususi şartları içine dercedilmiş bulunan hususlarda sigorta müddeti içinde vuku bulacak bilcümle değişiklikleri -bilhassa meslek ve meşguliyet tebeddülü, körlük ve sağırlık halleriyle sar'a, kısmi veya tam felç, verem, akıl ve sinir hastalıkları gibi- sigortacıya yazılı olarak derhal ihbarla mükelleftir.

Değişiklikler rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette olup da Sigortacıya en geç sekiz gün içinde bildirilmiş ise, Sigortacı:

a. ya munzam bir prim almak suretiyle sigortanın devamını kabul eder.

b. veya keyfiyetten haberdar olduğu tarihten itibaren 8 gün içinde mukaveleyi fesheder.

Bu takdirde sigorta feshin yazılı olarak ihbariyle sona erer ve işlemeyecek günlere ait prim, gün esasına göre, iade olunur. Fesih hakkının müddetinde kullanılmaması halinde sigortanın hükmü devam eder.

Sigorta ettiren değişiklik keyfiyetini Sigortacıya ihbar etmediği halde dahi Sigortacı, vâki değişikliği öğrendikten sonra 8 gün içinde mukaveleyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigortanın hükmünün devamına razı olduğunu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.

Munzam primin ödenmesinde uyuşulamazsa, fesih hakkını Sigortalı da kullanabilir. Bu takdirde mukavele feshin ihbariyle hükümden düşer ve işlemeyecek günlere ait prim, kısa müddetli sigorta esasına göre, iade edilir.

Değişiklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise değişikliğin ihbarı tarihinden itibaren prim farkı kısa müddetli sigorta esasına göre iade edilir.

Bu madde mevzuu ihbar mükellefiyeti yerine getirilmediği ve değişiklik rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette olduğu takdirde Sigortacı, rizikonun tahakkuku halinde mesul olmaz. Meğer ki, tehlike ağırlaşması ile tahakkuk eden riziko arasında bir illiyet rabıtası bulunmaya.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Vecibeleri
Madde 13:

A. Rizikonun Gerçekleştiğinin İhbarı

Sigorta ettiren veya hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren beş gün içinde keyfiyeti Sigortacıya yazı ile bildirmeye mecburdur.

Sigorta ettiren veya hak sahipleri mezkür ihbarda kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın tevlit ettiği durum ile bunun muhtemel neticelerini mübeyyin bir rapor istihsal ederek Sigortacıya göndermekle mükelleftir.

B. Tedaviye Başlama ve Lüzumlu Tedbirleri Alma

Kazayı müteakip derhal bir doktor çağırılarak gereken tedaviye başlanması ve kazazedenin iyileşmesi için icap eden bilcümle tedbirlerin alınması meşruttur.

Sigortacı her zaman kazazedeyi muayene ve sıhhi durumunu kontrol ettirmek hakkını haiz olup, bu muayene ve kontrolların yapılmasına müsaade edilmesi mecburidir.

Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi hakkında Sigortacının tabibi tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere riayet de şarttır.

Yukarıdaki (A) ve (B) paragraflarında derpiş edilen vecibeler,

a. Kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar zayi olur.

b. Kusur neticesinde yerine getirilmediği ve bu sebeple kaza neticeleri ağırlaştığı takdirde sigortacı ağırlaşan kısımdan mesul olmaz.

C. Lüzumlu Vesaikin Tevdii

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza neticeleri ve tediyesi gereken meblağın tespiti ile ilgili olarak Sigortacının isteyeceği lüzumlu vesaiki tevdi etmekle mükelleftir.

Rizikonun Gerçekleşmesini Müteakip Mukavelenin Durumu
Madde 14: Sigortacı veya sigorta ettiren tazminat tediyesini gerektiren bir kazayı müteakip sigorta mukavelesini işlememiş günler için fesih hakkını haizdir. Fesih hakkı tazminatın tediye edildiği günden sonra kullanılamaz.

Mukaveleyi Sigortacı feshettiği takdirde sigorta, fesih ihbarının postaya verildiği tarihten itibaren onbeş gün sonra öğleyin saat 12.00'de sona erer ve işlememiş günlerin primleri, gün esasına göre Sigorta ettirene iade olunur.

Mukaveleyi Sigorta ettiren feshettiği takdirde, sigorta feshin ihbariyle hükümden düşer ve işlememiş günlere ait primler iade olunmaz.

Tazminatın Tespit Şekli
Madde 15:

1. Bu poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı evvelemirde taraflar arasında uyuşularak tespit olunur.

2. Taraflar uyuşamadıkları takdirde tazminat miktarı gerek vefat, daimi malûliyet ve çalışmaktan muvakkaten mahrumiyet hallerinin sebepleri, gerekse malûliyetin derecesi ve gündelik tazminat veya tedavi masrafları gibi tazminat miktarının tespitine müessir maddi unsurlar göz önünde bulundurulmak suretiyle hakem bilirkişi marifetiyle tespit edilir.

a. Taraflardan her biri kendi hakem bilirkişisini tayin ve irae ve bu iki hakem bilirkişi tespit muamelesine başlamadan evvel, uyuşamadıkları hususlar hakkında kat'i kararlar ittihazı için ve selahiyeti buna münhasır olmak üzere tayinlerinden en geç yedi gün içinde üçüncü bir hakem bilirkişi seçerler.

b. Taraflardan biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem bilirkişi tayin etmezse, veyahut tarafların hakem bilirkişileri üçüncü hakem bilirkişinin intihabı hususunda 7 gün zarfında ittifak edemezlerse ikinci tarafın hakem bilirkişi veya üçüncü hakem bilirkişi ilk müracaatta bulunan tarafın talebi üzerine, 19'uncu madde gereğince selahiyetli mahkeme tarafından tayin edilir.

c. Sigortalı hakem bilirkişisini tayinden sonra vefat ettiği takdirde dahi hakem bilirkişi vazifesinin intacına kadar selahiyetli kalır.

d. Hakem bilirkişilerden birinin vefatı, istifası veya reddi halinde yenisini tayin selahiyetli, hakem bilirkişisi vefat veya istifa etmiş veya reddedilmiş olan tarafa aittir. Üçüncü hakem bilirkişinin vefatı, istifası veya reddi halinde de yenisinin intihabı selahiyeti evvelemirde taraf hakem bilirkişilerine aittir. Bu selahiyetler (a) ve (b) bendleri hükümleri dairesinde kullanılır.

e. Taraflar uyuştukları takdirde tespit muamelesini tek hakem bilirkişiye dahi yaptırabilirler.

f. Taraflardan her biri kendi hakem bilirkişinin ücret ve masraflarını öder üçüncü hakem bilirkişinin veya tek hakem bilirkişinin ücret ve masrafları taraflar arasında yarı yarıya taksim olunur.

g. Hakem bilirkişi heyeti veya hakem bilirkişi tetkikatını icrada Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nun hükümleri ile bağlı olmayıp mutlak surette serbesttir.

h. Hakem bilirkişi kararlarına ancak Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'ndaki hakem kararlarına ait itiraz sebeplerine istinaden veya kararın aşikâr bir suretle fenne veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı olması halinde kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içersinde selahiyetli Asliye Mahkemesinde itiraz olunabilir.

3. Hakem bilirkişi heyetinin veya tek hakem bilirkişinin vereceği karar taraflar için kat'i nihai mahiyeti haizdir.

4. Tazminat miktarı taraflar arasında uyuşularak veya hakem bilirkişiler tarafından tespit edilmedikçe tazminatın ödenmesi için sigortacıdan bir gûna mutalebatta bulunulamaz.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 16: Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemediği taktirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk onbeş gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği taktirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden onbeş gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

İdare Masrafları ile Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 17: Sigorta primlerine, sigorta bedeline ve poliçeye müteallik olarak halen mevcut veya ilerde vaz olunacak vergi, resim ve harçlarla poliçede gösterilen idare masrafı Sigorta ettirene attir.

İkametgah
Madde 18: Sigortacının akdinde Sigorta ettiren tarafından beyan edilen ikametgah adresi poliçeye dercedilir. Sigorta ettiren ikametgahını değiştirdiği takdirde bunu derhal taahhütlü mektupla Sigortacıya bildirmeye mecburdur. Aksi takdirde Sigortacı tarafından yapılacak tebligatın Sigorta ettirene ulaşmamış olmasından doğacak bütün neticelerden Sigorta ettiren mesuldur.

Selahiyetli Mahkeme
Madde 19: Selahiyetli mahkeme, davanın Sigorta ettiren tarafından ikamesi halinde Sigortacının merkezinin veya poliçeyi tanzim eden acentenin Sigortacı tarafından ikame edilmesi halinde ise Sigorta ettirenin 18'inci maddede zikri geçen ikametgahının bulunduğu mahal mahkemesidir.

Müruru Zaman
Madde 20: Sigorta mukavelesinden doğan bütün mutalebeler iki yılda müruru zamana uğrar.

should i tell my girlfriend i cheated go my girlfriend cheated on me should i take her back
men and women link women who cheat on men
perverted stories adult video on demand site incest nifty sex stories

FLAŞ SİGORTA

Adres: İzmir Caddesi Menekşe 1 Sokak 2/129-130 Kızılay-Ankara
Tel: +90 (312) 417 20 02
Fax: +90 (312) 419 84 50
Eposta: info@flassigorta.com.tr